سلامی دوباره

با سلام خدمت دوستان و با آرزوی سال خوب برای دوستان کتابدار و اطلاع رسانم  

دوباره آمدم تا عرض ادبی داشته باشم  و عذر خواهی به خاطر غیبت طولانی ام