درس برنامه نویسی کاربردی

دانشجویان علمی کاربردی امام خمینی (ره)

قابل توجه دانشجویانی که با من درس برنامه نویسی کاربردی دارند باید تا آخر ترم نسبت به ارائه کار عملی اقدام نمایند. در ضمن آخرین جلسه امتحان عملی و ارائه کارهای عملی می باشد. 

سرپرست