امتحان عملی درس برنامه نویسی کاربردی

 توجه 

قابل توجه دانشجویانی که با من درس برنامه نویسی کاربردی را دارند امتحان عملی این درس در روز امتحان بعد از امتحان کتبی برگزار می شود و کارهای عملی را باید هنگام امتحان عملی تحویل دهند. 

سرپرست