هفته کتاب و کتابداری

 تبریک1000000000000000000000000000000000000000000000000000000

هفته کتاب و کتابداری بر تمامی کتابداران پشت پرده تحقیق و مظلوم ایران مبارک باد 

علی اکبر سرپرست