نشصت تخصصی

قابل توجه دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی


ساختار سازمانی متناسب با رشد و توسعة خلاقیت و نوآوری در کتابخانه‎های عمومیـ الگوهای مدیریت خلاق، نوآور، و کارآفرین در کتابخانه‎های عمومیـ نقش کتابخانه‎های عمومی در الگودهی و ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوریـ چرخه حیات دانش و خلاقیت و نوآوری در عرصه کتابخانه‎های عمومی و اعضای آن
ـ نوآوری و خلاقیت در فراهم‎آوری، سازماندهی، و اشاعه منابع اطلاعاتی در راستای جذب مخاطبـ نظام ملی نوآوری و جایگاه کتابخانه‎های عمومی در آن

ـ آموزش کاربران کتابخانه‎های عمومی در راستای افزایش خلاقیت و قدرت حل مسئله: کاربرد روش تریز (TRIZ)

مهلت ارسال چکیده های دانشجویی
مهلت ارسال چکیده های دانشجویی تا پایان هفته جاری تمدید شد.

دانشجویان عزیز می توانند تا پایان روز پنج شنبه ۱۰ بهمن ماه چکیده خود را ارسال فرمایند.

و نتایج داوری چکیده ها روز ۱۵ بهمن ماه روی وب سایت نشست اعلام خواهد شد.

برای ورود به وبلاگخلاقیت و نوآوری در کتابخانه های عمومی بر روی لینک کلیک کنید:

http://www.cipl.blogfa.com