تبریک سال نو

 

 تبریک و شاد باش سال نو (۱۳۸۸)

سال نو بر تمامی کتابداران و اطلاع سانان و خصوصاْ محققان و پژوهشگران عرصه ی علم و ادب مبارک باد .