تصاویر مرقد حضرت علی(ع)

تصاویری د رارتباط با حضرت علی و مرقد آن حضرت


 بسم الله و بالله و علی ملّه رسول الله، فزت و ربّ الکعبه؛ سوگند به خدای کعبه، رستگار شدم.


 

 

 

 

 

 

 

فزت و رب الکعبه  

 

 

فزت و رب الکعبه 

 

 

همه جانها به فدایت علی جان 

فزت و رب الکعبه  

 

 فزت و رب الکعبه